Šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstīts jaunais ERPLY Books algu modulis. Rokasgrāmata izskaidro:

 • ERPLY Books algas
 • Dažādas nodokļu atskaites
 • Kā darbojas šis modulis?
 • Algu fonda dzēšana un rediģēšana
 • Algu pārskats

1. ERPLY Books algas

Algu modulis palīdz aprēķināt nodokļus un pievienot grāmatojumus katram darbiniekam atsevišķi. Ir iespējams noteikt visus kontus pēc darbiniekiem. Tāpat ir iespējams sastādīt darba grafiku un izsūtīt algu pārskatus. Nodokļu dinamiskā struktūra atļauj izveidot noteikumus atvaļinājuma dienu, slimības atvaļinājumu u.c. situāciju aprēķināšanai.

Ja jaunā algu funkcija Jums nav pieejama, Jums tā ir jāiespējo. Ierakstiet “Globālie parametri” (Global Parameters) instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā, tad varat pievienot jaunu rindu ATTRIBUTE_GLOBAL_USE_NEW_PAYROLL ar vērtību “true”.

2. Nodokļu atskaites

Šim algu modulim ir ļoti elastīga struktūra. Jūs varat pielāgot algu izmaksas sistēmu pēc vajadzības. Tā kā sistēma ir tik dinamiska, ir iespējams sastādīt algu fondu lielākajai daļai valstu.

3. Kā darbojas šis modulis?

3.1. Algu moduļa konfigurācija

Algu fonda konfigurācijā ir vairāki posmi

 • Darbinieku pievienošana – darbinieka vārds, kontakti u.c;
  • Darbinieku sākotnējo datu pievienošana – uzkrātās atvaļinājuma dienas;
 • Algu veidu pievienošana – galvenie algu veidi, ko izmanto uzņēmums
 • Darbinieku algu noteikumu pievienošana;
  • Algu nodokļi
  • Algu noteikumi
  • Algu konti
  • Grafiks
 • Algu aprēķins

3.1.1. Darbinieku pievienošana

Vispirms pievienojiet darbiniekus zem kontaktiem. Dodieties uz “Ieņēmumi” vai “Iepirkumi un izdevumi” > “Kontakti”. Pievienojiet kontakta vārdu kontaktu sarakstā un atķeksējiet aili “Vai šis ir piegādātājs?” un izvēlieties “Darbinieks” ailē “Veids”. Tad saglabājiet. Jūs varat kontaktu sarakstā ievietot visu informāciju, kas nepieciešama darbiniekam. Informāciju vienmēr var izmainīt un atjaunināt.

3.1.1.1. Darbinieku sākotnējo datu pievienošana

Ierakstiet “Pārvaldīt darbinieku atvaļinājumus” (Manage Employee Leaves) instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā. Tad Jūs varēsiet noteikt uzkrātās atvaļinājuma dienas. Pievienojiet stundu skaitu ailē “stundas”. Kad ievadāt darbinieka sākotnējos datus, nepievērsiet uzmanību datuma ailēm. Datuma ailes ir svarīgas, kad darbinieks dodas atvaļinājumā un Jūs ievadāt informāciju par šo atvaļinājumu.

3.1.2. Algu veidi

Lai aprēķinātu algu fondu, Jums jāpievieno algu veidi. Ierakstiet “Algu veidi” (Payroll Types) instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā, vai dodieties uz “Uzstādījumi” > “Algu nosacījumi” > “Algu veidi”, lai pievienotu dažādus algu veidus:

 • Atvaļinājuma maksa
 • Darba līguma maksa
 • Papildus maksājums
 • Neaktīvs
 • Valdes locekļa maksa
 • Slimības atvaļinājuma maksa
 • Galvenā maksa

Ja Jums ir kāds cits algu veids kā iepriekš minētie, Jums jāpievieno jauns algu veids, nospiežot uz “+Pievienot” pogas. Ievadiet sekojošo informāciju:

 • Nosaukums – šī algu veida nosaukums
 • Sociālais nodoklis
 • Ieņēmumu nodoklis
 • Ar nodokli neapliekamais
 • Pensijas apdrošināšana
 • Bezdarba apdrošināšana (darbinieks)
 • Bezdarba apdrošināšana (darba devējs)

3.1.3. Algu nodokļi

Pievienojiet algu nodokļus. Dodieties uz “Uzstādījumi” > “Algu nosacījumi” > “Algu nodokļi”. Jūs varat pievienot jaunas rindas, nospiežot uz “+” pogas. Jūs varat pievienot nepieciešamos kontus debeta un kredīta kontu ailēm. Ailē “Summa” pievienojiet nodokļu procentus (piem., ievadiet 6% nodokli kā 0.06). Nosaukuma ailē pievienojiet nodokļa nosaukumu (piem., sociālais nodoklis, ieņēmumu nodoklis u.c.). Ailē “veids” izvēlieties:

 • Darbinieka nodokļi – nodoklis, kas tiks aprēķināts no neto algas;
 • Darba devēja nodokļi – nodoklis, kas tiks aprēķināts no bruto algas;
 • Ieņēmumu nodokļi – tiks atrēķināts tikai ar nodokli neapliekamais daudzums
 • Ar nodokli neapliekams – netiks atrēķināti nodokļi
 • Ar nodokli neapliekams (Pievienot Q darbinieka uzstādījumiem) – piemēram, summa ir atkarīga no tā, cik darbiniekam ir bērnu;
 • Darba devēja nodokļi (Qty) – summa atkarīga no nodokļu likuma
 • Darbinieka nodokļi (Qty) – summa atkarīga no nodokļu likuma
 • Fiksēta vērtība – nodoklis, kam vienmēŗ ir vienāda vērtība

Izvēlieties unikālu nosaukumu “Alt name” ailei (piem., incometax). Nosaukumam jābūt rakstītam vienā vārdā.

3.1.4. Algu nosacījumi

Ja Jūs vēlaties, lai darbinieks būtu saistīts ar kādiem noteikumiem, Jums jāpievieno algas nosacījumi. Dodieties uz “Uzstādījumi” > “Algu nosacījumi” > “Algu nosacījumi”.

NB! Ja izmainās nacionālās nodokļu likmes, Jums jāizmaina šie nosacījumi finanšu gada sākumā. ERPLY Books nemaina nodokļu likmes, tās jāievada manuāli.

Pievienojiet sekojošo informāciju:

 • Darbinieks – ja neesat ievadījis darbinieku, varat to izdarīt šeit;
 • Algas veids – ja tas ir atšķirīgs no galvenās algas, ir ieteicams to uzstādīt uzstādījumos;
 • Mēnešalga – ja neesat pievienojis informāciju šeit, Jums vienmēr jāuzstāda bruto algas manuāli;
 • Ar nodokli neapliekams;
 • Pensija – programma automātiski nepārbauda, vai darbiniekam ir pensiju apdrošināšana, tāpēc pievienojiet šo informāciju;
 • Bezdarba apdrošināšana (darbinieks)
 • Bezdarba apdrošināšana (darba devējs)
 • Projekts – pievienojiet šo, kad vēlaties darbiniekam pievienot noklusējuma projektu

3.2. Algu konti

Dodieties uz “Uzstādījumi” > “Algu nosacījumi” > “Algu konti”, lai noteiktu katram darbiniekam atsevišķu kontu. Tāpat ir iespējams nozīmēt dažādus kontus pēc dažādiem nodokļiem. Piemēram, darbiniekam Nr. 1 sociālā nodokļa debeta konts ir X un darbiniekam Nr. 2 sociālā nodokļa debeta konts ir Y.

Sistēmas kontos (“Uzstādījumi” > “Sākotnējie dati” > “Sistēmas konti”) Jūs varat specificēt kontus, kas saistīti ar algu fondu. Ja neesat veicis izņēmumu darbiniekam (kā iepriekš aprakstīts), šie konta nosacījumi ir nozīmīgāki kā sistēmas konti. Līdz ar to Jūs varat izvēlēties algu kontus sistēmas kontos un veikt izņēmumus modulī “algu konti” (payroll accounts)

3.3. Grafiks

Jūs varat aprēķināt atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma dienas atsevišķi katram darbiniekam. Ierakstiet “Algu atskaite” (Payroll report) instrumentu paneļa meklēšanas lodziņā un jaunajā logā izvēlieties zilo pogu “Grafiks” (Timetable). Šeit Jūs varat nozīmēt datumu diapazonu un cik stundas darbinieks bijis atvaļinājumā vai slimības atvaļinājumā. Ir iespējams arī pievienot darbiniekam projektu.

3.4. Algu aprēķināšana

Ierakstiet “Algu atskaite” instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā. Tad izvēlieties zilo pogu “pievienot algas aprēķinu”, lai aprēķinātu katra darbinieka algu. Pēc tam atvērsies jauns modulis, kur varēsiet redzēt, ka katra darbinieka maksājumi tiek aprēķināti pēc noteiktiem nosacījumiem. Ja Jums nav nepieciešams aprēķināt algas katram darbiniekam, Jūs varat nomainīt maksājuma veidu uz neaktīvs. Jūs varat pievienot nosacījumus un veikt labojumus, ja nepieciešams veikt izmaiņas uzstādījumos. Vienmēr saglabājiet izmaiņas.

Algu tabulā Jūs varat izmainīt sekojošos laukus:

 • Bruto alga;
 • Neto alga;
 • Algas veids: ja algu veidi tiek pievienoti manuāli, nosacījumi, kas attiecas uz algu veidu, tiks pievienoti algām;
 • Nostrādāto dienu skaits;
 • Pievienot jaunu algu veidu (piem., ja darbinieks bijis slimības atvaļinājumā 3 dienas, jāpievieno jauna rinda slimības maksai)
 • Mainīt kontus

NB! Ja Jūs pievienojat vairākus algu veidus vienam darbiniekam vienas algu aprēķināšanas laikā, visiem algu veidiem jābūt vienādai ar nodokli neapliekamajai summai, kas bija sākotnējā veidā (tāpēc, ka neto alga tiek aprēķināta visai algai).

4. Algu fonda dzēšana un rediģēšana

Jūs varat izmainīt algu sarakstu, veicot dubultklikšķi uz darbinieka vārda algu atskaitē. Tad Jūs varat atvērt nepieciešamo algu. Jūs to varat izdzēst zem grāmatojumiem – vienkārši izdzēsiet algas grāmatojumu.

5. Algu pārskats

Jūs varat izdrukāt algu pārskatu pēc tam, kad esat saglabājis algu aprēķinu. Visi dažādie grāmatojumi veidi tiks izdrukāti uz algu pārskata, tie tiek salīdzināti ar gada sākumu. Jūs varat arī izdrukāt algu pārskatu algu atskaitē. Vienkārši veiciet dubultklikšķi uz darbinieka vārda un izvēlieties, kādus algu veidus nepieciešams izdrukāt, tad nospiediet uz “drukāt”.

BUJ

Kā aprēķināt algas, ja valsts apmaksā daļu no nodokļa (piemēram, sociālo nodokli)?

Pievienojiet atsevišķu algu nodokli, kur nodokļa procents ir 0. Sadaļai “vienība” pievienojiet summu, ko apmaksā valsts (bruto algai). Pievienojiet darbiniekam parasto algu veidu sadaļā algu nosacījumi. Manuāli pievienojiet rindu tur, kur vēlaties pievienot nepieciešamo algu veidu, un tad atzīmējiet “1” daudzumam.

Kur es varu pievienot sākotnējos datus, piemēram, uzkrātās atvaļinājuma dienas?

Ierakstiet “Pārvaldīt darbinieka atvaļinājumus” (Manage Employee Leaves) instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā. Ailē “stundas” pievienojiet uzkrāto stundu skaitu. Kad pievienojat darbinieka sākotnējos datus, nepievērsiet uzmanību datumu ailēm.

Vai nepieciešams pievienot algu veidu tikai darbinieka galvenajam algu veidam? Vai jāpievieno slimības atvaļinājums un atvaļinājuma dienas? 

Slimības maksas un atvaļinājumi ir noteikti zem algu veidiem. Jūs varat atrast šo moduli, ierakstot “Algu veidi” instrumentu paneļa meklēšanas lauciņā. Nav nepieciešams ierakstīt slimības maksas un atvaļinājumus algu nosacījumos, jo tie neattiecas uz darbinieku katru mēnesi. Vieglāk ir pievienot šos nosacījumus pēc vajadzības.

Galvenā alga tiek aprēķināta pēc algu noteikumiem. Kad darbinieks ir slimības atvaļinājumā vai atvaļinājumā, kā pievienot šos izņēmumus? Algu veidi tiek pievienoti citādāk.

Ja vēlaties aprēķināt slimības maksu un atvaļinājuma maksu kā papildus maksu pie galvenās algas, atveriet algu atskaiti un nospiediet uz pogas “pievienot algas aprēķinu”. Tad atvērsiet logs, kur varat sākt sastādīt algas un pievienot papildus rindas, kur varat ievadīt atvaļinājuma vai slimības atvaļinājuma dienas.

Kad izmainās nacionālās nodokļu likmes vai ar nodokli neapliekamais minimums, vai šie nosacījumi automātiski izmainās ERPLY Books, vai arī tie jāievada manuāli?

Katru gadu ERPLY Books izveido algu moduli, kas ņem vērā attiecīgā gada nodokļu nosacījumus. ERPLY Books joprojām aprēķinās algas algu atskaitē, kas balstītas uz algu nosacījumiem. Līdz ar to, ja Jums ir darbinieki ar noteiktiem algu nosacījumiem, Jums arī jāpārbauda, vai tie sakrīt ar nacionālajiem nodokļu likumiem.